Podatkowa Księga przychodów i rozchodów

Oferujemy usługi w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do prowadzenia jej zobowiązany jest każdy przedsiębiorca którego dochody ze sprzedaży netto w roku 2014 nie przekroczyły 1 200 000 euro oraz inne podmioty ujęte w stosownej ustawie lub w przypadku działalności rolnych osoby które same zgłaszają taką potrzebę.

Jest to księga do celów podatkowych, dokumentująca wszelkie przychody przedsiębiorstwa oraz koszty jakie poniosło za aktualny rok obrotowy. Jest ona podstawą do obliczenia podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonuje się obliczenia wysokości podatku na podstawie osiągniętych dochodów.

Dzięki tej księdze każdy podatnik może przyjrzeć się swojej działalności pod kątem opłacalności. Sprawdzić jakie zyski generuje jego firma oraz czy straty jakie ponosi są adekwatne do rocznych przychodów. Jest ona zatem bardzo przydatną dokumentacją.

 Napisz wiadomość